logo

Polityka prywatności Experta w biurze

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Expert w biurze Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Expert w biurze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807, ul. Handlowa 23, NIP: 635 16 08 440, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
• dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Cele przetwarzania Państwa danych:
• obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków Expert w biurze Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Expert w biurze Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Expert w biurze Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Expert w biurze Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Expert w biurze Sp. z o.o.,
• prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Expert w biurze Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:
• podmiotom, z którymi Expert w biurze Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Expert w biurze Sp. z o.o. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Expertw biurze Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Expert w biurze Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Expert w biurze Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Expert w biurze Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Expert w biurze Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Expert w biurze Sp. z o.o..
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania’
• dostęp do danych osobowych,
• żądanie sprostowania danych osobowych,
• żądanie usunięcia danych osobowych,
• żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Expert w biurze Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Expert w biurze Sp. z o.o. za pośrednictwem:
• poczty e-mail na adres: biuro@expertwbiurze.pl
• poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Expert w biurze Sp. z o.o., ul. Handlowa 23, 41-807 Zabrze
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.